Obserwuj

Wyliczenie składek ZUS

Bilans otwarcia ZUS

Bilans otwarcia ZUS wprowadzamy w przypadku, gdy rozpoczynamy pracę w systemie w trakcie roku kalendarzowego.

Przed wprowadzeniem danych należy dokonać obliczeń:

Ubezpieczenie społeczne (ZUS 51) - jeśli w poprzednim systemie składki były księgowane do KPiR i wszystkie zostały zapłacone to nie należy obliczać sumy tych składek - zostaną one przeniesione w bilansie otwarcia PIT (kolumna 13 - Pozostałe wydatki). Jeśli składki ZUS 51 nie były  księgowane do KPiR, tylko do deklaracji lub nie zostały zapłacone, to należy obliczyć je sumując należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.

Ubezpieczenie zdrowotne (ZUS 52) - należy zsumować należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.

Fundusz pracy (ZUS 53) - jest księgowany do KPiR, więc jeśli składki zostały zapłacone to nie należy obliczać sumy tych składek - zostaną one przeniesione w bilansie otwarcia PIT (kolumna 13 - Pozostałe wydatki). Jeśli składki ZUS 53 nie zostały zapłacone to należy zsumować należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.

Dla tego samego okresu należy zsumować zapłaty tych składek z podziałem na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy.

Automatyczne generowanie DW ZUS

Wysokość składek ZUS może być comiesięcznie automatycznie generowana przez system. Mechanizm ten pozwala na wygenerowanie następujących składek:

  • preferencyjne,
  • preferencyjne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • pełne,
  • pełne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • tylko zdrowotna.

Jeśli działalność została założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, system wygeneruje wyliczoną proporcjonalnie składkę społeczną za pierwszy miesiąc. Parametr Data rozpoczęcia działalności przez właściciela, który decyduje o wysokości pierwszej składki, uzupełniany jest w Ustawienia / Właściciel, sekcja Dane podatkowe. Data ta decyduje także o wygaśnięciu ZUS preferencyjnego po 24 pełnych miesiącach jej naliczania.

W celu wygenerowania składek należy sparametryzować system w trzech krótkich krokach, opisanych poniżej.

1. W Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS należy uzupełnić podstawowe dane:

a) w przypadku opłacania jedynie składki zdrowotnej należy wprowadzić kwotę dla parametru Jeśli zatrudniony na um o pracę - proszę podać wartość brutto umowy o pracę. Kwota ta musi być równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu. 

Je_li_zatrudniony_na_um_o_prac__-_prosz__poda__warto___brutto_umowy_o_prac_.png

b) w przypadku opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego należy uzupełnić parametr Okresy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszone do ZUS.

Okresy_dobrowolnego_ubezpieczenia_chorobowego_zg_oszone_do_ZUS.png

c) w przypadku prowadzenia kilku działalności należy zaznaczyć parametr Posiada inne źródła przychodów. W przeciwnym wypadku należy wybrać Jedyne źródło przychodów

d) nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki społecznej uzupełniając parametr Ulga na start - okresy obowiązywania

e) jeśli opłacane są składki preferencyjne to należy zaznaczyć parametr Korzystam z preferencyjnych składek ZUS.

f) zmiany należy zapisać na dole strony - przycisk Zapisz.

2. W zakładce Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS można zdefiniować ZUS właściwy dla firmy. Parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela dostępny w Ustawienia / Firma w sekcji Ustawienia zaawansowane powinien być odznaczony.

3. Po zapisaniu zmian należy kliknąć w przycisk Uruchom proces kontroli w Ewidencje / Zamknij miesiąc. Spowoduje to sprawdzenie przez system wszystkich zapisanych parametrów i wygenerowanie dowodów wewnętrznych, np ZUS właściciela (Jan Nowak) - za 2016/08 w zakładce Wydatki / Dokumenty. Składki można opłacić w zakładce Stan Biznesu / ZUS i podatki.

Niestandardowe składki ZUS mogą być wprowadzone ręcznie po wyłączeniu ich automatycznego generowania ich w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane - parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela powinien być zaznaczony.

Ręczne wprowadzanie DW ZUS

Składki ZUS w niestandardowej wysokości można wprowadzić ręcznie szablonem lub rozliczać je / opłacać w faktycznej wysokości - w systemie wykazana będzie niedopłata, ale do wyliczenia podatku brana będzie jedynie faktycznie zapłacona kwota.

W celu wprowadzenia składek ręcznie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Należy wyłączyć automatyczne generowanie składek poprzez zaznaczenie parametru Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane.

2. W zakładce Wydatki / Dokumenty należy wybrać szablon ZUS właściciela.

3. Z listy kontrahentów należy wybrać właściwy ZUS (tworzony automatycznie po przeliczeniu miesiąca na podstawie parametru zdefiniowanego w Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS), uzupełnić numer dokumentu, daty, w przypadku spółek należy wybrać wspólnika, a następnie wprowadzić kwoty składek ZUS. Jeśli któraś ze składek nie jest opłacana to nie ma potrzeby usuwania pozycji - system zapisze jedynie te, które mają wprowadzone kwoty. W celu zapisania zmian należy kliknąć w przycisk Zapisz i zaksięguj.

DW_ZUS_r_czny.png

4. W zakładce Wydatku / Dokumenty wszystkie DW ZUS są domyślnie ukryte. W celu dokonania zmian na ręcznym DW ZUS należy zaznaczyć parametr DW ZUS na filtrze Rodzaj dokumentu.

DW_ZUS.png

5. Podobnie jak składki generowane automatycznie, składki wprowadzane ręcznie można zapłacić bezpośrednio z systemu lub oznaczyć jako zapłacone.

Opłacanie składek ZUS 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki ZUS do 10. dnia następnego miesiąca, a w przypadku zatrudniania pracowników - do 15. dnia następnego miesiąca.

Składki mogą być generowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie szablonem w zakładce Wydatki / Dokumenty. Należy pamiętać, że tylko opłacone składki pomniejszają wysokość podatku do zapłaty.

1. Należy przejść do zakładki Stan Biznesu / ZUS i Podatki i najechać na składkę wyświetlaną w panelu. Przycisk Zapłać należy wybrać, aby dokonać bezpośredniej płatności. Przycisk Dodaj do koszyka należy kliknąć, jeśli przelew ma być zrealizowany później.

Zap_a__Dodaj_do_koszyka.png

Przelewy opłacone z systemu są automatyczne rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 24 godzin aktualizowany jest status – pod dokument podpinana jest płatność, a w Stan Biznesu / ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. Brak automatycznego rozliczenia może oznaczać, że w czasie dokonania zapłaty za składki ZUS system nie został jeszcze skonfigurowany. W taki wypadku należy dokonać rozpoznać kontrahenta ZUS w zakładce Rozrachunki.

Oznaczenie składek ZUS jako zapłacone

Składki ZUS po opłaceniu w systemie są automatycznie oznaczane jako zapłacone. Jeśli zostały one zapłacone w innego konta lub przez aktywacją usługi, należy oznaczyć je w systemie jako zapłacone, ponieważ tylko takie składki zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.

1, W celu dodania płatności należy przejść do Stan Biznesu / ZUS i podatki.

2. Po najechaniu kursorem myszki na właściwy dokument z podświetlonych przycisków należy wybrać Płatności.

P_atno_ci.png

3. Dla płatności ręcznych należy wybrać formę płatności gotówka (rachunki bankowe dla przelewu są zablokowane, ponieważ takie operacje należy rozliczać poprzez Rozrachunki), sprawdzić poprawność kwot w kolumnie Kwota płatności i kliknąć w przycisk Dodaj płatność.

Dodaj_p_atno__.png

4. Kwoty płatności zostaną dodane i będą widoczne na liście płatności. W przypadku popełnienia błędu płatność można usunąć klikając w przycisk Usuń w kolumnie Akcje.

Usu_.png

5. Po odświeżeniu ekranu kolumny Zapłacono i Do zapłaty zostaną zaktualizowane. Dodane kwoty zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku. Jeśli filtr Status / Niezapłacone jest zaznaczony to operacje zostaną ukryte.

Zap_acono.png

Księgowanie składki społecznej (ZUS 51)

Składka społeczna (ZUS 51) może być księgowana do KPiR lub bezpośrednio do wyliczenia zaliczki. Księgowanie do książki przychodów i rozchodów jest korzystniejsze w przypadku, gdy podatnik spodziewa się straty z tytułu prowadzonej działalności. Składka społeczna ujęta w KPiR może zostać przeniesiona jako koszt na kolejny rok rozliczeniowy i rozliczona w ciągu 5 kolejnych lat. Składka odliczana od zaliczki pomniejsza wartość podatku tylko w danym roku rozliczeniowym. Domyślnie ZUS 51 księgowany jest do zaliczki, zdefiniowanie księgowania do KPiR można wybrać po przejściu do Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane / Księgować ZUS51 do KPiR.

Ksi_gowa__ZUS51_do_KPiR.png

Składka księgowana do KPiR jest widoczna w wydruku KPiR, wyświetlana jest także w zakładce Wydatki / Dokumenty z opisem ZUS wspólników 51 - zapłacony w [rok/miesiąc]. DW generowany jest z datą płatności.

ZUS_wsp_lnik_w_51_-_zap_acony.png

Po przejęciu do podglądu dokumentu widoczna będzie informacja o wpisie do KPiR.

DW_ZUS_51_podgl_d_dokumentu.png

Kwota wyświetlana jest także w wydruku KPiR.

DW_ZUS_51_KPiR.png

W wydruku zaliczki składka będzie wyświetlana wyświetlona w pozycji Koszty narastająco.

Wydruk_zaliczki_ZUS_51_koszty.png

Składka księgowana bezpośrednio do zaliczki widoczna jest w wydruku zaliczki w polu Zapłacone składki ZUS 51.

Wydruk_zaliczki_ZUS_51_zaliczka.png

Księgowanie składki zdrowotnej (ZUS 52)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS 52) zawsze księgowana jest do zaliczki po tym jak zostanie ona opłacona lub oznaczona jako opłacona w systemie. 

Zapłacona składka widoczna jest w wydruku zaliczki jako Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy wymiaru wyliczanej co roku.

Wydruk_zaliczki_ZUS_52_zap_acone.png

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 7,5% podstawy wymiaru. W wydruku zaliczki kwota ta widoczna jest jako Ubezpieczenie zdrowotne do odliczania. Jej wysokość jest kalkulowana automatycznie i odejmowana od podstawy opodatkowania.

Wydruk_zaliczki_ZUS_52_do_odliczenia.png

Księgowanie składki na Fundusz Pracy (ZUS 53)

Składka na Fundusz Pracy (ZUS 53) księgowana jest zawsze do KPiR po tym jak zostanie ona opłacona lub oznaczona jako zapłacona w systemie.

Składka jest widoczna w wydruku KPiR, wyświetlana jest także w zakładce Wydatki / Dokumenty z opisem ZUS wspólników 53 - zapłacony w [rok/miesiąc].

ZUS_wsp_lnik_w_53_-_zap_acony.png

Po przejściu do podglądu dokumentu pokaże się informacja o wpisie do KPiR.

DW_ZUS_53_podgl_d_dokumentu.png

Kwota wyświetlana jest także w wydruku KPiR.

DW_ZUS_53_KPiR.png

W wydruku zaliczki składka zostanie wyświetlona w pozycji Koszty narastająco.

Wydruk_zaliczki_ZUS_53.png

Składki społeczne - zwolnienie chorobowe

System nie umożliwia rejestrowania zwolnień chorobowych. Chcąc pomniejszyć składki społeczne w przypadku posiadania takiego zwolnienia należy skorzystać z jednej z dostępnych opcji:

1. korzystać z automatycznie generowanych DW i opłacać je jedynie w wyliczonej wysokości - do wyliczenia podatku zostanie uwzględniona jedynie wartość, która została opłacona, ale system będzie wykazywał, że część DW nie została rozliczona (niedopłata)

2. wprowadzać ręcznie DW ZUS i opłacać je.

W przypadku, gdy w danym miesiącu przebywa się na zwolnieniu, należy proporcjonalnie pomniejszyć dodaną płatność za składkę społeczną.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk