Obserwuj

Wyliczenie składek ZUS

Bilans otwarcia ZUS

Bilans otwarcia ZUS wprowadzamy w przypadku, gdy rozpoczynamy pracę w systemie w trakcie roku kalendarzowego.

Przed wprowadzeniem danych należy dokonać obliczeń:

Ubezpieczenie społeczne (ZUS 51) - jeśli w poprzednim systemie składki były księgowane do KPiR i wszystkie zostały zapłacone to nie obliczaj sumy tych składek - zostaną one przeniesione w bilansie otwarcia PIT (kolumna 13 - Pozostałe wydatki). Jeśli składki ZUS 51 nie były  księgowane do KPiR, tylko do deklaracji lub nie zostały zapłacone, to oblicz je sumując należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.

Ubezpieczenie zdrowotne (ZUS 52) - zsumuj należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.

Fundusz pracy (ZUS 53) - jest księgowany do KPiR, więc jeśli składki zostały zapłacone to nie obliczaj sumy tych składek - zostaną one przeniesione w bilansie otwarcia PIT (kolumna 13 - Pozostałe wydatki). Jeśli składki ZUS 53 nie zostały zapłacone to zsumuj należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.

Dla tego samego okresu zsumuj zapłaty tych składek z podziałem na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy.

Automatyczne generowanie DW ZUS

Wysokość składek ZUS może być comiesięcznie automatycznie generowana przez system. Poniższe ustawienia pozwalają na wygenerowanie następujących składek:

  • preferencyjne,
  • preferencyjne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • pełne,
  • pełne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • tylko zdrowotna.

Jeśli działalność została założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, system wygeneruje wyliczoną proporcjonalnie składkę społeczną za pierwszy miesiąc. Parametr Data rozpoczęcia działalności przez właściciela, który decyduje o wysokości pierwszej składki, uzupełniany jest w Ustawienia / Właściciel, sekcja Dane podatkowe. Data ta decyduje także o wygaśnięciu ZUS preferencyjnego po 24 pełnych miesiącach jej naliczania.

W celu wygenerowania składek należy sparametryzować system w trzech krótkich krokach, opisanych poniżej.

1. W Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS uzupełnij podstawowe dane:

a) jeśli płacisz jedynie składkę zdrowotną wprowadź kwotę dla parametru Jeśli zatrudniony na um o pracę - proszę podać wartość brutto umowy o pracę. Kwota ta musi być równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu. W 2016 r. wartość ta wynosi 1850,00 PLN.

b) jeśli płacisz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe uzupełnij parametr Okresy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszone do ZUS.

c) jeśli prowadzisz kilka działalności zaznacz parametr Posiada inne źródła przychodów. W przeciwnym wypadku wybierz Jedyne źródło przychodów.

d) jeśli opłacasz składki preferencyjne zaznacz parametr Korzystam z preferencyjnych składek ZUS.

e) zapisz zmiany na dole strony.

2. Przejdź do Ustawienia / Firma / US i ZUS i zdefiniuj ZUS właściwej dla firmy. Parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela w sekcji Ustawienia zaawansowane powinien być odznaczony.

3. Po zapisaniu zmian kliknij w przycisk Uruchom proces kontroli w Ewidencje / Zamknij miesiąc. Spowoduje to sprawdzenie przez system wszystkich zapisanych parametrów i wygenerowanie dowodów wewnętrznych, np ZUS właściciela (Jan Nowak) - za 2016/08 w zakładce Wydatki / Dokumenty. Składki można opłacić w zakładce Stan Biznesu / ZUS i podatki.

Niestandardowe składki ZUS mogą być wprowadzone ręcznie po wyłączeniu ich automatycznego generowania ich w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane - parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela powinien być zaznaczony.

Ręczne wprowadzanie DW ZUS

Składki ZUS w niestandardowej wysokości można wprowadzić ręcznie szablonem lub rozliczać je / opłacać w faktycznej wysokości - w systemie wykazana będzie niedopłata, ale do wyliczenia podatku brana będzie jedynie faktycznie zapłacona kwota.

W celu wprowadzenia skladek ręcznie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wyłącz automatyczne generowanie składek w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane / zaznacz paramter Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela.

2. Przejdź do zakładki Wydatki / Dokumenty i wybierz szablon ZUS właściciela.

3. Wybierz kontrahenta z listy (tworzony automatycznie po przeliczeniu miesiąca na podstawie parametru zdefioniowanego w Ustawienia / Firma / US i ZUS), uzupełnij numer dokumentu, daty,  przypadku spółek wybierz wspólnika oraz wprowadź kwoty składek ZUS. Jeśli któraś  jest zerowa to nie ma potrzeby usuwania pozycji - system zapisze jedynie te, które mają wprowadzone kwoty. Kliknij w przycisk Zapisz i zaksięguj, aby zapisać zmiany.

4. Podobnie jak składki generowane automatycznie, składki wprowadzane ręcznie można zapłacić bezpośrednio z systemu lub oznaczyć jako zapłacone.

Opłacanie składek ZUS z systemu mKsięgowość

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki ZUS do 10. dnia następnego miesiąca, a w przypadku zatrudniania pracowników - do 15. dnia następnego miesiąca.

W systemie mKsięgowość składki mogą być generowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie szablonem w zakładce Wydatki / Dokumenty. Niezależnie od tego sposób ich zapłaty jest identyczny i został przedstawiony w poniżej. Należy pamiętać, że tylko opłacone składki pomniejszają wysokość podatku do zapłaty.

1. Przejdź do zakładki Stan Biznesu / ZUS i Podatki

2. Najedź na składkę wyświetlaną w panelu. Wybierz przycisk Zapłać, aby dokonać bezpośredniej płatności lub dodaj do Dodaj do koszyka, aby zrealizować przelew później.

Przelewy opłacone z systemu mKsięgowość są automatyczne rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w mBanku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 24 godzin aktualizowany jest status – pod dokument podpinana jest płatność, a w Stan Biznesu / ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. Brak automatycznego rozliczenia może oznaczać, że w czasie dokonania zapłaty za składki ZUS system nie został jeszcze skonfigurowany. W taki wypadku należy dokonać rozpoznać kontrahenta ZUS w zakładce Rozrachunki.


Po wybraniu Zapłać zostaniesz przekierowany do modułu bankowego. Dane do przelewu będą już uzupełnione, wystarczy zatwierdzić przelew.


Po wybraniu Dodaj do koszyka

Istnieje możliwość zmiany rachunku, kliknij w Wyślij kod, po jego otrzymaniu wpisz go w pole Kod SMS, uzupełnij datę, a następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj do koszyka.

Koszyk możne zrealizować w module bankowym Koszyk Przelewów / Lista operacji.

Oznaczenie składek ZUS jako zapłacone

Składki ZUS po opłaceniu w systemie są automatycznie oznaczane jako zapłacone. Jeśli zostały one zapłacone w innego konta lub przez aktywacją usługi mKsięgowość, należy oznaczyć je w systemie jako zapłacone, ponieważ tylko takie skłaki zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.

1, W celu dodania płatności przejdź do Stan Biznesu / ZUS i podatki.

2. Najedź myszką na właściwy dokument - z podświetlonych przycisków wybierz Płatności.

3. Zmień formę płatności na gotówka, zweryfikuj kwoty w kolumnie Kwota płatności i kliknij w przycisk Dodaj płatność.

4. Kwoty płatności zostaną dodane i będą widoczne na liście płatności. W przypadku popełnienia błędu płatność można usunać klikając w przycisk Usuń w kolumnie Akcje.

5. Po odświeżeniu ekranu kolumny Zapłacono i Do zapłaty zostaną zaktualizowane. Dodane kwoty zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.

Księgowanie składki społecznej (ZUS 51)

Składka społeczna (ZUS 51) może być księgowana do KPiR lub bezpośrednio do wyliczenia zaliczki. Księgowanie do książki przychodów i rozchodów jest korzystniejsze w przypadku, gdy spodziewamy się straty z tytułu prowadzonej działalności. Składka społeczna ujęta w KPiR może zostać przeniesiona jako koszt na kolejny rok rozliczeniowy i doliczona w ciągu 5 kolejnych lat. Składka odliczana od zaliczki pomniejsza wartość podatku tylko w danym roku rozliczeniowym. Domyślnie ZUS 51 księgowany jest do zaliczki, zdefiniowanie księgowania do KPiR można wybrać po przejściu do Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane / Księgować ZUS51 do KPiR.

Składka księgowana do KPiR jest widoczna w wydruku KPiR, wyświetlana jest także w zakładce Wydatki / Dokumenty z opisem ZUS wspólników 51 - zapłacony w [rok/miesiąc]. DW generowany jest z datą płatności.

Po przejsciu do podglądu dokumentu pokaże się infomacja o wpisie do KPiR.

W wydruku zaliczki składka zostanie wyświetlona w pozycji Koszty narastająco.

Składka księgowana bezpośrednio do zaliczki widoczna jest w wydruku zaliczki w polu Zapłacone składki ZUS 51.

Księgowanie składki zdrowotnej (ZUS 52)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS 52) zawsze księgowana jest do zaliczki po tym jak zostanie ona opłacona lub oznaczona jako opłacona w systemie. 

Zapłacona składka widoczna jest w wydruku zaliczki jako Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy wymiaru wyliczanej co roku. W 2016 r. jest to 288,95 zł.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 7,5% podstawy wymiaru. W wydruku zaliczki kwota ta widoczna jest jako Ubezpieczenie zdrowotne do odliczania. Jej wysokość jest kalkulowana automatycznie i odejmowana od podstawy opodatkowania.

 

Jeśli w ramach prowadzonej działalności jesteś zatrudniony na umowę o pracę i opłacasz tylko składki zdrowotne sprawdź jak sparametryzować system w artykule Automatyczne wyliczanie składek ZUS.

Księgowanie składki na Fundusz Pracy (ZUS 53)

Składka na Fundusz Pracy (ZUS 53) ksiegowana jest zawsze do KPiR po tym jak zostanie ona opłacona lub oznaczona jako opłacona w systemie.

Składka jest widoczna w wydruku KPiR, wyświetlana jest także w zakładce Wydatki / Dokumenty z opisem ZUS wspólników 53 - zapłacony w [rok/miesiąc].

Po przejsciu do podglądu dokumentu pokaże się infomacja o wpisie do KPiR.

W wydruku zaliczki składka zostanie wyświetlona w pozycji Koszty narastająco.

Składki społeczne - zwolnienie chorobowe

System mKsięgowość nie umożliwia rejestrowania zwolnień chorobowych. Chcąc pomniejszyć składki społeczne w przypadku posiadania takiego zwolnienia możemy:

1. korzystać z automatycznie generowanych DW i opłacać je jedynie w wyliczonej wysokości - do wyliczenia podatku zostanie uwzględniona jedynie wartość, która została opłacona, ale system będzie wykazywał, że część DW nie została rozliczona (niedopłata)

2. wprowadzać ręcznie DW ZUS i opłacać je.

W przypadku, gdy w danym miesiącu przebywa się na zwolnieniu, należy proporcjonalnie pomniejszyć dodaną płatność za składkę społeczną

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk